Mountain Lake

The Sanford Corporation Award for Exceptional Merit ($1000)

Mountain Lake

Ruth Schwarz McDonald, CPSA
Montana

29 x 21"